ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
Πολιτική ποιότητας της BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ είναι να προσφέρει φαρμακευτικά, καλλυντικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής υψηλής και σταθερής ποιότητας, που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών της, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ρυθμιστικών αρχών της χώρας όπου διατίθενται. Δεσμευόμαστε στη διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ), καθώς και την συνειδητή και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας.   Όραμα της εταιρίας είναι η καθιέρωση στην αγορά μέσω της ικανοποίησης των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών, των εργαζομένων, αλλά και του κοινωνικού χώρου που επηρεάζεται από τη λειτουργία της.   Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα σταθερής ποιότητας μέσω της εφαρμογής του ΣΔΠ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015. Η υλοποίηση της δέσμευσης αυτής επιτυγχάνεται με τις συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας, για την καθιέρωση της βέλτιστης οργανωτικής δομής και των διαδικασιών της. Η Διοίκηση της εταιρείας δηλώνει ότι δεσμεύεται:
  • να γνωστοποιήσει σε όλο το προσωπικό την Πολιτική Ποιότητας και τους Ποιοτικούς Στόχους για τα προϊόντα της, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι έγιναν κατανοητά και αποδεκτά από όλους
  • να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της Πολιτικής και της επίτευξης των Στόχων Ποιότητας
  • να μεριμνά συνεχώς για την παροχή των πόρων, που απαιτούνται για την υλοποίηση των Στόχων Ποιότητας
  • να συμμορφώνεται με την Κρατική και Κοινοτική Νομοθεσία στον τομέα των φαρμακευτικών, καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής
  Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας, στοχεύει στην:
  • ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της όσον αφορά τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  • συμμόρφωση των προϊόντων με τις ισχύουσες εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές
  • συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ, των προϊόντων και των λειτουργιών μέσω κατάλληλων βελτιωτικών ενεργειών
  • βελτίωση των σχέσεων με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες
  Οι αντικειμενικοί σκοποί παρακολουθούνται, μέσω των δεικτών και των στόχων ποιότητας, από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, τα αρμόδια στελέχη και μέσω της Ανασκόπησης του ΣΔΠ και από τη Διοίκηση.